English | JapaneseThe PRIME TeamOsaka University Takahiro Sumi (PI), Rintaro Kirikawa, Kento Masuda, Yuki Satoh, Daisuke Suzuki, Hibiki Yama, Naoki Koshimoto, Ryusei Hamada, Mio Tomoyoshi, Kansuke Yamashita, Kansuke Nunota, Tsutsumi Nagai
ABC (Astro-Biology Center) Motohide Tamura (Director. & U Tokyo),
Takayuki Kotani, Aoi Takahashi
ISAS/JAXA Shota Miyazaki
NASA GSFC David Bennett, Richard Barry, Alexander Kutyrev, Gregory Mosby Jr., Joseph Durbak,   (Ed Cheng (CE))
SAAO David Buckley 
Massey University Ian Bond
University of Auckland Nicholas Rattenbury
IAP Jean-Philippe Beaulieu
Kagoshima UniversityTakahiro Nagayama
University of Tokyo Noriyuki Matsunaga, Norio Narita, Akihiko Fukui, Yuki Hirao
Nagoya University Yasushi Muraki, Fumio Abe 
Kyoto University Mikio Kurita