PRIME
PRime-focus Infrared Microlensing Experiment

English | JapaneseThe PRIME TeamOsaka University Takahiro Sumi (PI), Yuki Hirao, Rintaro Kirikawa, Iona Kondo, Kento Masuda, Sho Matsumoto, Shota Miyazaki, Arisa Okamura, Yuki Satoh, Hikaru Shoji, Daisuke Suzuki, Yuzuru Tanaka, Taiga Toda, Hibiki Yama, Tsubasa Yamawaki,
ABC (Astro-Biology Center) Motohide Tamura (Director. & U Tokyo),
Takayuki Kotani, Aoi Takahashi
NASA GSFC David Bennett, Richard Barry, Alexander Kutyrev,  (Ed Cheng (CE))
SAAO David Buckley 
Massey University Ian Bond
University of Auckland Nicholas Rattenbury
IAP Jean-Philippe Beaulieu
Kagoshima UniversityTakahiro Nagayama
University of Tokyo Noriyuki Matsunaga, Norio Narita, Akihiko Fukui, Naoki Koshimoto
Nagoya University Yasushi Muraki, Fumio Abe 
Kyoto University Mikio Kurita